Čeština (Česká Republika)English (United Kingdom)GermanRussian (CIS)
Zpráva o propojených osobách za rok 2015 PDF Print E-mail

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015

dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

Údaje ke společnosti: Sokolovské strojírny, a. s.

se sídlem: Chebská 200, Sokolov PSČ: 356 01

IČ: 45359105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 192

Ovládající osoba: není

Ovládané osoby: 1. Štěrkopísky Milhostov spol s r.o

se sídlem: J. K. Tyla 275, Sokolov PSČ: 356 01

IČ: 62618903

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 6069

2. Strojírny Cheb, a. s.

se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02

IČ: 28051025

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1483

Termín a místo projednání: dne 28. března 2016 rozhodnutím představenstva společnosti Sokolovské strojírny, a. s. v sídle společnosti

Datum zpracování: 28. března 2016

Posuzované období: 1. ledna 2015 až 31. prosince 2015

Obsah zprávy: 1. Smlouvy uzavřené v roce 2015 mezi propojenými osobami

2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2015 ve prospěch propojených osob

3. Opatření přijatá společností v roce 2015 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna

4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti v roce 2015

5. Vzniklá újma společnosti v roce 2015 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě

1. Smlouvy uzavřené v roce 2015 mezi propojenými osobami

V účetním období roku 2015 nebyly mezi akciovou společností Sokolovské strojírny, a. s. a ovládající osobou uzavřeny žádné smlouvy.

V účetním období roku 2015 byly mezi akciovou společností Sokolovské strojírny, a. s. a další ovládanou osobou uzavřeny tyto smlouvy.

Štěrkopísky Milhostov spol s r. o.

V roce 2015 nebyli mezi společností Sokolovské strojírny, a.s. a společností Štěrkopísky Milhostov spol s r. o. uzavřeny žádné smlouvy

Strojírny Cheb a. s.

Mezi společností Sokolovské strojírny, a. s. a společností Strojírny Cheb a. s. byly v roce 2015 uzavřeny smlouvy o zápůjčce dne 12. 10. 2015 a dne 3. 8. 2015.

2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2015 ve prospěch propojených osob

V účetním období roku 2015 byly mezi akciovou společností Sokolovské strojírny, a. s. a ovládající osobou uskutečněny následující právní úkony nespadající pod úpravu části 1. této zprávy:

Štěrkopísky Milhostov spol s r. o.

Mezi společností Sokolovské strojírny, a. s. a společností Štěrkopísky Milhostov

nebyly v roce 2015 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této

zprávy shora.

Strojírny Cheb a. s.

Mezi společností Sokolovské strojírny, a. s. a společností Strojírny Cheb a. s.

nebyly v roce 2015 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této

zprávy shora.

3. Opatření přijatá společností v roce 2015 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna

V období roku 2015 nebyla mezi akciovou společností Sokolovské strojírny, a. s. a ovládanými osobami přijata žádná opatření

Štěrkopísky Milhostov spol s r. o.

V období roku 20125 nebyla mezi akciovou společností Sokolovské strojírny, a. s. společností Štěrkopísky Milhostov spol s r. o. přijata žádná opatření.

Strojírny Cheb a. s.

V období roku 2015 nebyla mezi akciovou společností Sokolovské strojírny, a. s. a Strojírny Cheb a.s. ovládanými osobami přijata žádná opatření

4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti a společností propojeným osobám v účetním období roku 2015 (s výjimkami uvedenými v jiných bodech této zprávy)

Štěrkopísky Milhostov spol s r. o.

Mezi společností Sokolovské strojírny, a. s. a společností Štěrkopísky Milhostov spol s r. o.

nebyly v roce 2015 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora.

Strojírny Cheb a. s.

Mezi společností Sokolovské strojírny, a. s. a společností Strojírny Cheb a. s. nebyly v roce 2015 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora.

5. Vzniklá újma společnosti v roce 2015 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě

Společnosti Sokolovské strojírny, a. s. v důsledku skutečností specifikovaných v této zprávě výše nevznikla finanční újma.

Sokolovské strojírny, a. s.

Podpis: _______________________________________

Podepisující osoba:

Funkce:

Datum:

Místo:

 
History of the company PDF Print E-mail

Sokolovské strojírny a.s., was established on May
1, 1992 by the privatization of the state owned
enterprise Sokolovské strojírny Sokolov. However,
the beginnings of the company reach all the
way to the year 1931, when the company started
to operate under the name The Central Workshop
of Brown Coal Mining Company. In 1953
the company was operating under the name
The Central Sokolov Workshop and since the
year 1969 the company is known as Sokolovské
strojírny (The Sokolov Machinery Works). A large
part of the company‘s activities is connected
with Sokolovská uhelná a.s. In March of 2009
Sokolovské strojírny a.s., was divided into two
new joint stock companies - Sostroj, a.s., located
in Sokolov (a former Sokolov division) and Strojírny
Cheb a.s., located in Cheb (a former Cheb
division). Sokolovské strojírny a.s. continues in its
activities and manages both newly established
companies.