Čeština (Česká Republika)English (United Kingdom)GermanRussian (CIS)
Pozvánka na náhradní valnou hromadu PDF Tisk Email

POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK") a v souladu s ustanoveními stanov obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s. svolává

náhradní

valnou hromadu

obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s.

Místo konání: administrativní budova v sídle společnosti na adrese Chebská 200, 356 01 Sokolov

Datum konání: 11. srpna 2017

Hodina konání: 9.00 hod.

Pořad valné hromady:

1) Zahájení

2) Volba orgánů valné hromady.

3) Rozhodnutí o schválení zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

4) Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2016

5) Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2016

6) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016

7) Rozhodnutí o vzetí na vědomí stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016

8) Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2016

9) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016

10) Rozhodnutí o ustavení auditora pro účely zpracování zprávy k účetní závěrce společnosti za rok 2017

11) Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění k jednotlivým bodům pořadu ve smyslu ust. § 407 odst. 1 písm. f) ZOK:

K bodu 2) pořadu

Valná hromada obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, schválila návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti Sokolovské strojírny a.s. konané dne 30. června 2017.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 422 ZOK schválí valná hromada obsazení obligatorních orgánů valné hromady, a to minimálně v rozsahu: předseda valné hromady, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů a ověřovatel zápisu.

K bodu 3) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je představenstvo společnosti zavázáno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za předchozí účetní období a tuto předložit k projednání valné hromadě.

K bodu 4) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2016 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období a vyjádření k návrhu představenstva o vypořádání hospodářského výsledku. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

K bodu 5) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2015 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu auditora, kterou auditor informuje akcionáře o přezkoumání účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období s tím, že součástí zprávy auditora je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

K bodu 6) pořadu

Valná hromada Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období.

K bodu 7) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2016.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 ZOK přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období dozorčí rada. Dle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se stanoviskem dozorčí rady, které slouží jako podklad pro rozhodování valné hromady o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období.

K bodu 8) pořadu

Valná hromada Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2015 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 1 ZOK seznámí představenstvo akcionáře společnosti prostřednictvím valné hromady se zprávou o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období.

K bodu 9) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015 tak, že ztráta bude hrazena ze zisků přístích let.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o vypořádání hospodářského výsledku společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost hospodařila se ztrátou 6014 tis. Kč bude tato zráta hrazena ze jisků příštích let.

K bodu 10) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni schválila, že účetní závěrku společnosti za rok 2016 bude ověřovat auditor Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem: Náměstí Krále Jiřího 508/8, Cheb, IČO: 252 08 462

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí v případě obligatorního schvalování účetní závěrky vyhotovit zprávu auditora auditor schválený valnou hromadou společnosti. Audit účetnictví společnosti prováděl v předchozích letech auditor Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem: Náměstí Krále Jiřího 508/8, Cheb, IČO: 252 08 462, k jehož činnosti neměla společnost výhrady, a proto navrhuje ke schválení i nadále tohoto auditora.

Presentace akcionářů bude zahájena v 08:30 hodin v místě konání valné hromady. Při presentaci předloží akcionář platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Pověřený zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží občanský průkaz a doklad o tom, že je statutárním orgánem akcionáře a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být při presentaci odevzdána.

Dokumenty v rozsahu zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2016, zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2016, účetní závěrky společnosti za rok 2016, zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2016 jsou pro akcionáře k dispozici v administrativní budově společnosti na adrese J.K. Tyla 275, 356 01 Sokolov.

V Sokolově dne 24. 7. 2017

Mgr. Ing. Jiří Krš

místopředseda představenstva