Čeština (Česká Republika)English (United Kingdom)GermanRussian (CIS)
Zpráva o propojených osobách za rok 2015 PDF Print E-mail

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015

dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

Údaje ke společnosti: Sokolovské strojírny, a. s.

se sídlem: Chebská 200, Sokolov PSČ: 356 01

IČ: 45359105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 192

Ovládající osoba: není

Ovládané osoby: 1. Štěrkopísky Milhostov spol s r.o

se sídlem: J. K. Tyla 275, Sokolov PSČ: 356 01

IČ: 62618903

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 6069

2. Strojírny Cheb, a. s.

se sídlem: Podhradská 5, Cheb, PSČ: 350 02

IČ: 28051025

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1483

Termín a místo projednání: dne 28. března 2016 rozhodnutím představenstva společnosti Sokolovské strojírny, a. s. v sídle společnosti

Datum zpracování: 28. března 2016

Posuzované období: 1. ledna 2015 až 31. prosince 2015

Obsah zprávy: 1. Smlouvy uzavřené v roce 2015 mezi propojenými osobami

2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2015 ve prospěch propojených osob

3. Opatření přijatá společností v roce 2015 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna

4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti v roce 2015

5. Vzniklá újma společnosti v roce 2015 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě

1. Smlouvy uzavřené v roce 2015 mezi propojenými osobami

V účetním období roku 2015 nebyly mezi akciovou společností Sokolovské strojírny, a. s. a ovládající osobou uzavřeny žádné smlouvy.

V účetním období roku 2015 byly mezi akciovou společností Sokolovské strojírny, a. s. a další ovládanou osobou uzavřeny tyto smlouvy.

Štěrkopísky Milhostov spol s r. o.

V roce 2015 nebyli mezi společností Sokolovské strojírny, a.s. a společností Štěrkopísky Milhostov spol s r. o. uzavřeny žádné smlouvy

Strojírny Cheb a. s.

Mezi společností Sokolovské strojírny, a. s. a společností Strojírny Cheb a. s. byly v roce 2015 uzavřeny smlouvy o zápůjčce dne 12. 10. 2015 a dne 3. 8. 2015.

2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2015 ve prospěch propojených osob

V účetním období roku 2015 byly mezi akciovou společností Sokolovské strojírny, a. s. a ovládající osobou uskutečněny následující právní úkony nespadající pod úpravu části 1. této zprávy:

Štěrkopísky Milhostov spol s r. o.

Mezi společností Sokolovské strojírny, a. s. a společností Štěrkopísky Milhostov

nebyly v roce 2015 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této

zprávy shora.

Strojírny Cheb a. s.

Mezi společností Sokolovské strojírny, a. s. a společností Strojírny Cheb a. s.

nebyly v roce 2015 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této

zprávy shora.

3. Opatření přijatá společností v roce 2015 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna

V období roku 2015 nebyla mezi akciovou společností Sokolovské strojírny, a. s. a ovládanými osobami přijata žádná opatření

Štěrkopísky Milhostov spol s r. o.

V období roku 20125 nebyla mezi akciovou společností Sokolovské strojírny, a. s. společností Štěrkopísky Milhostov spol s r. o. přijata žádná opatření.

Strojírny Cheb a. s.

V období roku 2015 nebyla mezi akciovou společností Sokolovské strojírny, a. s. a Strojírny Cheb a.s. ovládanými osobami přijata žádná opatření

4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti a společností propojeným osobám v účetním období roku 2015 (s výjimkami uvedenými v jiných bodech této zprávy)

Štěrkopísky Milhostov spol s r. o.

Mezi společností Sokolovské strojírny, a. s. a společností Štěrkopísky Milhostov spol s r. o.

nebyly v roce 2015 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora.

Strojírny Cheb a. s.

Mezi společností Sokolovské strojírny, a. s. a společností Strojírny Cheb a. s. nebyly v roce 2015 uskutečněny žádné právní úkony, které nelze podřadit pod část 1. této zprávy shora.

5. Vzniklá újma společnosti v roce 2015 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě

Společnosti Sokolovské strojírny, a. s. v důsledku skutečností specifikovaných v této zprávě výše nevznikla finanční újma.

Sokolovské strojírny, a. s.

Podpis: _______________________________________

Podepisující osoba:

Funkce:

Datum:

Místo:

 
Hospodářské výsledky za rok 2014 PDF Print E-mail
     pdf     1.     Rozvaha - auditované
     pdf     2.     Výkaz zisku a ztráty - auditované
     pdf     3.     Zpráva o vztazích
     pdf     4.     Příloha k řádné účetní závěrce - auditované
     pdf     5.     Výroční zpráva za rok 2014
     pdf     6.     Zpráva dozorčí rady o vztazích
     pdf     7.     Zpráva dozorčí rady - podepsaná
     pdf     8.     Přehled o peněžních tocích
     pdf     9.     Přehled o změnách vlastního kapitalu 
     pdf    10.    Zpráva auditora 
 
Hospodářské výsledky za rok 2013 PDF Print E-mail


     pdf     1.     Příloha k daňovému přiznání 
     pdf     2.     Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
     pdf     3.     Výkaz zisku a ztráty 
     pdf     4.     Kniha závazků ke dni 31.12.13
     pdf     5.     Kniha pohledávek ke dni 31.12.2013
     pdf     6.     Výpočet daňového HV roku 2013
     pdf     7.     Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
     pdf     8.     Příloha k řádné účetní závěrce k 31.12.2013
     pdf     9.     Příloha k účetní závěrce k 31.12.2013
     pdf   10.     Příloha k účetní závěrce k 31.12.2013
     pdf   11.     Výroční zpráva za rok 2013
     pdf   12.     Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře SS
     pdf   13.     Zpráva dozorčí rady 2013