Čeština (Česká Republika)English (United Kingdom)GermanRussian (CIS)
Pozvánka na náhradní valnou hromadu PDF Drucken E-Mail

POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK") a v souladu s ustanoveními stanov obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s. svolává

náhradní

valnou hromadu

obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s.

Místo konání: administrativní budova v sídle společnosti na adrese Chebská 200, 356 01 Sokolov

Datum konání: 11. srpna 2017

Hodina konání: 9.00 hod.

Pořad valné hromady:

1) Zahájení

2) Volba orgánů valné hromady.

3) Rozhodnutí o schválení zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016

4) Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2016

5) Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2016

6) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016

7) Rozhodnutí o vzetí na vědomí stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016

8) Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2016

9) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016

10) Rozhodnutí o ustavení auditora pro účely zpracování zprávy k účetní závěrce společnosti za rok 2017

11) Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění k jednotlivým bodům pořadu ve smyslu ust. § 407 odst. 1 písm. f) ZOK:

K bodu 2) pořadu

Valná hromada obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, schválila návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti Sokolovské strojírny a.s. konané dne 30. června 2017.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 422 ZOK schválí valná hromada obsazení obligatorních orgánů valné hromady, a to minimálně v rozsahu: předseda valné hromady, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů a ověřovatel zápisu.

K bodu 3) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je představenstvo společnosti zavázáno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za předchozí účetní období a tuto předložit k projednání valné hromadě.

K bodu 4) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2016 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období a vyjádření k návrhu představenstva o vypořádání hospodářského výsledku. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

K bodu 5) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2015 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu auditora, kterou auditor informuje akcionáře o přezkoumání účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období s tím, že součástí zprávy auditora je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

K bodu 6) pořadu

Valná hromada Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období.

K bodu 7) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2016.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 ZOK přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období dozorčí rada. Dle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se stanoviskem dozorčí rady, které slouží jako podklad pro rozhodování valné hromady o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období.

K bodu 8) pořadu

Valná hromada Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2015 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 1 ZOK seznámí představenstvo akcionáře společnosti prostřednictvím valné hromady se zprávou o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období.

K bodu 9) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015 tak, že ztráta bude hrazena ze zisků přístích let.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o vypořádání hospodářského výsledku společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost hospodařila se ztrátou 6014 tis. Kč bude tato zráta hrazena ze jisků příštích let.

K bodu 10) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni schválila, že účetní závěrku společnosti za rok 2016 bude ověřovat auditor Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem: Náměstí Krále Jiřího 508/8, Cheb, IČO: 252 08 462

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí v případě obligatorního schvalování účetní závěrky vyhotovit zprávu auditora auditor schválený valnou hromadou společnosti. Audit účetnictví společnosti prováděl v předchozích letech auditor Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem: Náměstí Krále Jiřího 508/8, Cheb, IČO: 252 08 462, k jehož činnosti neměla společnost výhrady, a proto navrhuje ke schválení i nadále tohoto auditora.

Presentace akcionářů bude zahájena v 08:30 hodin v místě konání valné hromady. Při presentaci předloží akcionář platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Pověřený zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží občanský průkaz a doklad o tom, že je statutárním orgánem akcionáře a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být při presentaci odevzdána.

Dokumenty v rozsahu zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2016, zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2016, účetní závěrky společnosti za rok 2016, zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2016 jsou pro akcionáře k dispozici v administrativní budově společnosti na adrese J.K. Tyla 275, 356 01 Sokolov.

V Sokolově dne 24. 7. 2017

Mgr. Ing. Jiří Krš

místopředseda představenstva

 
Pozvánka na náhradní valnou hromadu 2016 PDF Drucken E-Mail

POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK") a v souladu s ustanoveními stanov obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s. svolává

náhradní

valnou hromadu

obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s.

Místo konání: administrativní budova v sídle společnosti na adrese Chebská 200, 356 01 Sokolov

Datum konání: 8. srpna 2016

Hodina konání: 10.00 hod.

Pořad valné hromady:

1) Zahájení

2) Volba orgánů valné hromady.

3) Rozhodnutí o schválení zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015

4) Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2015

5) Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2015

6) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015

7) Rozhodnutí o vzetí na vědomí stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015

8) Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2015.

9) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015.

10) Rozhodnutí o ustavení auditora pro účely zpracování zprávy k účetní závěrce společnosti za rok 2016.

11) Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění k jednotlivým bodům pořadu ve smyslu ust. § 407 odst. 1 písm. f) ZOK:

K bodu 2) pořadu

Valná hromada obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, schválila návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti Sokolovské strojírny a.s. konané dne 30. června 2016.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 422 ZOK schválí valná hromada obsazení obligatorních orgánů valné hromady, a to minimálně v rozsahu: předseda valné hromady, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů a ověřovatel zápisu.

K bodu 3) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je představenstvo společnosti zavázáno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za předchozí účetní období a tuto předložit k projednání valné hromadě.

K bodu 4) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2015 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období a vyjádření k návrhu představenstva o vypořádání hospodářského výsledku. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

K bodu 5) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2015 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu auditora, kterou auditor informuje akcionáře o přezkoumání účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období s tím, že součástí zprávy auditora je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

K bodu 6) pořadu

Valná hromada Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období.

Vybrané údaje účetní závěrky společnosti za rok 2015 (zpracovaná k datu 31. 12. 2015) v tis Kč:

Aktiva celkem: 144 216

Vlastní kapitál: 116 212

Výnosy celkem: 13 740

Výsledek hospodaření: - 4 778

K bodu 7) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2015.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 ZOK přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období dozorčí rada. Dle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se stanoviskem dozorčí rady, které slouží jako podklad pro rozhodování valné hromady o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období.

K bodu 8) pořadu

Valná hromada Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2015 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 1 ZOK seznámí představenstvo akcionáře společnosti prostřednictvím valné hromady se zprávou o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období.

K bodu 9) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni, rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015 tak, že ...

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o vypořádání hospodářského výsledku společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost hospodařila se ..

K bodu 10) pořadu

Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem Chebská 200, 356 01 Sokolov, identifikační číslo 453 59 105, spisová značka B 192 vedená u Krajského soudu v Plzni schválila, že účetní závěrku společnosti za rok 2016 bude ověřovat auditor Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem: Náměstí Krále Jiřího 508/8, Cheb, IČO: 252 08 462

Zdůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí v případě obligatorního schvalování účetní závěrky vyhotovit zprávu auditora auditor schválený valnou hromadou společnosti. Audit účetnictví společnosti prováděl v předchozích letech auditor Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem: Náměstí Krále Jiřího 508/8, Cheb, IČO: 252 08 462, k jehož činnosti neměla společnost výhrady, a proto navrhuje ke schválení i nadále tohoto auditora.

Presentace akcionářů bude zahájena v 08:00 hodin v místě konání valné hromady. Při presentaci předloží akcionář platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Pověřený zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží občanský průkaz a doklad o tom, že je statutárním orgánem akcionáře a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být při presentaci odevzdána.

Dokumenty v rozsahu zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2015, zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2015, účetní závěrky společnosti za rok 2015, zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2015 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2015 jsou pro akcionáře k dispozici v administrativní budově společnosti na adrese J.K. Tyla 275, 356 01 Sokolov a nebo na internetových stránkách společnosti http://www.sokstr.cz.

V Sokolově dne 20. 7. 2016

Mgr. Ing. Jiří Krš

místopředseda představenstva