Pozvánka na řádnou valnou hromadu

P O Z V Á N K A
Představenstvo obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 192, v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a v souladu s ustanoveními stanov obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s.

s v o l á v á
řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., která se uskuteční dne 30. června 2020 v 09:00 hodin v administrativní budově společnosti Sokolovské strojírny a.s. na adrese Chebská 200, Sokolov, PSČ: 356 01.

Pořad jednání valné hromady:
Zahájení
1. Volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o schválení zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
3. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2019
4. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2019
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019
6 . Rozhodnutí o vzetí na vědomí stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2019
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019
8. Ustavení auditora pro účely zpracování zprávy k účetní závěrce společnosti za rok 2020
Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:
1. Valná hromada obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, schválila návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti Sokolovské strojírny a.s. konané dne 30. června 2020.
Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 422 ZOK schválí valná hromada obsazení obligatorních orgánů valné hromady, a to minimálně v rozsahu: předseda valné hromady, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů a ověřovatel zápisu.

2. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.
Odůvodnění: Dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je představenstvo společnosti zavázáno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za předchozí účetní období a tuto předložit k projednání valné hromadě.

3. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2019 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.
Odůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období a vyjádření k návrhu představenstva o vypořádání hospodářského výsledku. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

4. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2019 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.
Odůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu auditora, kterou auditor informuje akcionáře o přezkoumání účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období s tím, že součástí zprávy auditora je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

5. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období.

Vybrané údaje účetní závěrky společnosti za rok 2019 (zpracovaná k datu 31. 12. 2019): v tis. Kč

Aktiva celkem: ___ 139 578 tis. Kč
Vlastní kapitál: ___ 102 754 „ Kč
Výnosy celkem: ___ 19 618 „ Kč
Výsledek hospodaření: ___ – 355 „ Kč

6. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2019.
Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 ZOK přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období dozorčí rada. Dle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se stanoviskem dozorčí rady, které slouží jako podklad pro rozhodování valné hromady o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období.

7. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 tak, že ztráta ve výši 355 tis. Kč bude hrazena ze zisku příštích období.

Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o vypořádání hospodářského výsledku společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost hospodařila se ztrátou 355 tis. Kč, navrhuje představenstvo, aby byla uhrazena ze zisku příštích období.

8. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, schválila, že účetní závěrku společnosti za rok 2020 bude ověřovat auditor Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem: Náměstí Krále Jiřího 508/8, Cheb, IČO: 252 08 462.

Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí v případě obligatorního schvalování účetní závěrky vyhotovit zprávu auditora auditor schválený valnou hromadou společnosti. Audit účetnictví společnosti prováděl v předchozích letech auditor Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem: Náměstí Krále Jiřího 508/8, Cheb, IČO: 252 08 462, k jehož činnosti neměla společnost výhrady, a proto navrhuje ke schválení i nadále tohoto auditora.

Presentace akcionářů bude zahájena v 8:30 hodin v místě konání valné hromady. Při presentaci předloží akcionář platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Pověřený zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží občanský průkaz a doklad o tom, že je statutárním orgánem akcionáře a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být při presentaci odevzdána.

Dokumenty v rozsahu zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2019, zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2019, účetní závěrky společnosti za rok 2019, zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2019 jsou pro akcionáře k dispozici v administrativní budově společnosti na adrese Chebská 200, Sokolov

Mgr. Ing. Jiří Krš
místopředseda představenstva