Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu
Představenstvo obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 192, v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a v souladu s ustanoveními stanov obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s.
s v o l á v á
mimořádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., která se uskuteční dne 31. května 2022 v 09:00 hodin v administrativní budově společnosti Sokolovské strojírny a.s. na adrese Chebská 200, Sokolov, PSČ: 356 01.
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Ustavení auditora pro účely zpracování zprávy k účetní závěrce společnosti za rok 2020 a 2021
3. Závěr
Návrh znění usnesení:
Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, schválila, že účetní závěrku společnosti za rok 2020 a 2021 bude ověřovat Ing. Miroslav Gross, IČ. 12404071, Keřová 356/7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí.

Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí v případě obligatorního schvalování účetní závěrky vyhotovit zprávu auditora auditor schválený valnou hromadou společnosti. Audit účetnictví společnosti prováděl v předchozích letech auditor Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem: Náměstí Krále Jiřího 508/8, Cheb, IČO: 252 08 462. Tato společnost byla pro rok 2020 schválena valnou hromadou, ale audit neudělala, odstoupila. Na rok 2020 udělal audit Ing. Miroslav Gross, IČ. 12404071, Keřová 356/7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, jehož jmenování musí valná hromada schválit zpětně.
Presentace akcionářů bude zahájena v 8:30 hodin v místě konání valné hromady. Při presentaci předloží akcionář platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Pověřený zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží občanský průkaz a doklad o tom, že je statutárním orgánem akcionáře a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být při presentaci odevzdána.
Mgr. Ing. Jiří Krš
místopředseda představenstva