Pozvánka na řádnou valnou hromadu

P O Z V Á N K A

Představenstvo obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 192, v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a v souladu s ustanoveními stanov obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s.

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., která se uskuteční dne 28. června 2019 v 09:00 hodin v administrativní budově společnosti Sokolovské strojírny a.s. na adrese Chebská 200, Sokolov, PSČ: 356 01.

Pořad jednání valné hromady:

Zahájení

1. Volba orgánů valné hromady

2. Rozhodnutí o schválení zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018

3. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2018

4. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2018

5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018

6 . Rozhodnutí o vzetí na vědomí stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2018

7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018

8. Ustavení auditora pro účely zpracování zprávy k účetní závěrce společnosti za rok 2019

Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

1. Valná hromada obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, schválila návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti Sokolovské strojírny a.s. konané dne 28. června 2019.

Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 422 ZOK schválí valná hromada obsazení obligatorních orgánů valné hromady, a to minimálně v rozsahu: předseda valné hromady, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů a ověřovatel zápisu.

2. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Odůvodnění: Dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je představenstvo společnosti zavázáno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za předchozí účetní období a tuto předložit k projednání valné hromadě.

3. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2018 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Odůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období a vyjádření k návrhu představenstva o vypořádání hospodářského výsledku. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

4. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2018 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Odůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu auditora, kterou auditor informuje akcionáře o přezkoumání účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období s tím, že součástí zprávy auditora je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

5. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období.

Vybrané údaje účetní závěrky společnosti za rok 2018 (zpracovaná k datu 31. 12. 2018): v tis. Kč

Aktiva celkem: ___ 140 677 tis. Kč

Vlastní kapitál: ___ 103 224 „ Kč

Výnosy celkem: ___ 13 342 „ Kč

Výsledek hospodaření: ___ -3 528 „ Kč

6. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2018.

Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 ZOK přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období dozorčí rada. Dle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se stanoviskem dozorčí rady, které slouží jako podklad pro rozhodování valné hromady o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období.

7. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 tak, že ztráta ve výši 3 528 tis. Kč bude hrazena ze zisku příštích období.

Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o vypořádání hospodářského výsledku společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost hospodařila se ztrátou 4 070 tis. Kč, navrhuje představenstvo, aby byla uhrazena ze zisku příštích období.

8. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, schválila, že účetní závěrku společnosti za rok 2019 bude ověřovat auditor Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem: Náměstí Krále Jiřího 508/8, Cheb, IČO: 252 08 462.

Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí v případě obligatorního schvalování účetní závěrky vyhotovit zprávu auditora auditor schválený valnou hromadou společnosti. Audit účetnictví společnosti prováděl v předchozích letech auditor Chebská auditorská, spol. s r.o., se sídlem: Náměstí Krále Jiřího 508/8, Cheb, IČO: 252 08 462, k jehož činnosti neměla společnost výhrady, a proto navrhuje ke schválení i nadále tohoto auditora.

Presentace akcionářů bude zahájena v 8:30 hodin v místě konání valné hromady. Při presentaci předloží akcionář platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Pověřený zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží občanský průkaz a doklad o tom, že je statutárním orgánem akcionáře a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být při presentaci odevzdána.

Dokumenty v rozsahu zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2018, zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2018, účetní závěrky společnosti za rok 2018, zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2018 jsou pro akcionáře k dispozici v administrativní budově společnosti na adrese Chebská 200, Sokolov

Mgr. Ing. Jiří Krš

místopředseda představenstva