Pozvánka na řádnou valnou hromadu

P O Z V Á N K A
Představenstvo obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 192, v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a v souladu s ustanoveními stanov obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s.

s v o l á v á
řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., která se uskuteční dne 28. června 2024 v 10:00 hodin v administrativní budově společnosti Sokolovské strojírny a.s. na adrese Chebská 200, Sokolov, PSČ: 356 01.

Pořad jednání valné hromady:
Zahájení
1. Volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o schválení zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
3. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2023
4. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2023
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023
6. Rozhodnutí o vzetí na vědomí stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2023
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023
Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:
1. Valná hromada obchodní společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, schválila návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti Sokolovské strojírny a.s. konané dne 28. června 2024.
Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 422 ZOK schválí valná hromada obsazení obligatorních orgánů valné hromady, a to minimálně v rozsahu: předseda valné hromady, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů a ověřovatel zápisu.

2. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 2096, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.
Odůvodnění: Dle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK je představenstvo společnosti zavázáno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za předchozí účetní období a tuto předložit k projednání valné hromadě.

3. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2023 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.
Odůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období a vyjádření k návrhu představenstva o vypořádání hospodářského výsledku. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

4. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2023 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.
Odůvodnění: Valná hromada musí projednat zprávu auditora, kterou auditor informuje akcionáře o přezkoumání účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období s tím, že součástí zprávy auditora je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za předchozí účetní období.

5. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 v předloženém znění, která bude tvořit přílohu zápisu z valné hromady.

Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období.

Vybrané údaje účetní závěrky společnosti za rok 2023 (zpracovaná k datu 31. 12. 2023): v tis. Kč

Aktiva celkem: ___ 116 889 Kč
Vlastní kapitál: ___ 67 097 Kč
Výnosy celkem: ___ 26 685 Kč
Výsledek hospodaření: ___ – 5 412 Kč

6. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2023.
Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1 ZOK přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období dozorčí rada. Dle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK mají akcionáři ovládané osoby právo seznámit se se stanoviskem dozorčí rady, které slouží jako podklad pro rozhodování valné hromady o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za předchozí účetní období.

7. Valná hromada společnosti Sokolovské strojírny a.s., se sídlem: Chebská 200, Sokolov, IČO: 453 59 105, rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023 tak, že ztráta ve výši -3 395 tis. Kč bude hrazena ze zisku příštích období.

Odůvodnění: Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o vypořádání hospodářského výsledku společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost hospodařila se ztrátou -19 377 tis. Kč, navrhuje představenstvo, aby byla uhrazena ze zisku příštích období.

Presentace akcionářů bude zahájena v 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Při presentaci předloží akcionář platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Pověřený zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží občanský průkaz a doklad o tom, že je statutárním orgánem akcionáře a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být při presentaci odevzdána.

Dokumenty v rozsahu zprávy o stavu podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2023, zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti za rok 2023, účetní závěrky společnosti za rok 2023, zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2023 jsou pro akcionáře k dispozici v administrativní budově společnosti na adrese Chebská 200, Sokolov .

Mgr. Ing. Jiří Krš
člen představenstva